ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ